สถิติ ข้อมูลสถิติของ NLaT
นิยายเรื่อง


ระยะห่างเฉลี่ยในการโพสนิยายตอนใหม่ของนักเขียนต่อตอน
พันธนา
1.38 วัน/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -