สถิติ ข้อมูลสถิติของ บุพลิขิต
นิยายเรื่อง


ระยะห่างเฉลี่ยในการโพสนิยายตอนใหม่ของนักเขียนต่อตอน
แพรห่มไพร
0.67 วัน/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -